Truyện ngụ ngôn song ngữ : Một người bạn ngốc nghếch thì tệ hơn cả kẻ thù


Monkey Junior

FOOLISH FRIEND-WORSE THAN A FOE

Once upon a time, a deer fell ill. So, he came to a grassy patch of land and lay down there. In a day or two, he became so weak that he couldn't even move his body.

Within no time, the news of his illness spread all over and many of his friends came to enquire after his health. Evidently, they were all grass eating animals. They stayed with the deer to nurse him. In a few days, they grazed all the grass of the patch and not even a blade of grass was left there.

In a few days, the deer started getting well. Seeing this, his friends started leaving him one by one and the deer was left all alone. But still he was too weak to get up and move about.

As his friends had grazed all the grass of the patch and he was weak to go grazing, he starved to death. Had his friends not grazed the grass in the patch, he would have fed on it and lived.

Source: Kids Front

Một người bạn ngốc nghếch còn tệ hơn cả kẻ thù

Ngày xửa ngày xưa, một con nai bị bệnh. Vì thế, nó đến một mảnh cỏ trong vùng đất và nằm xuống đó. Một ngày hay hai ngày trôi qua, nó trở nên yếu ớt và rằng nó không thể di chuyển nổi thân mình.

trong khoảng thời gian đó, tin mà nó bị bệnh đã lan rộng và nhiều bạn bè đến hỏi thăm về sức khỏe của nó. Rõ ràng, chúng đã đến và hầu như chúng ăn đều ăn cỏ. Chúng ở lại với con nai để chăm sóc nó. Trong một vài ngày, chúng đã ăn hết cỏ của mảng cỏ đó và không còn một cái lá nào trên mảng cỏ đó.

Trong vài ngày, con nai bắt đầu khỏe lại. Thấy vậy, bạn của nó bắt đầu rời khỏi nó từng người một và con nai bị bỏ một mình. Nhưng nó vẫn còn yếu để ngồi dậy và di chuyển.

Như các bạn của nó đã ăn hết cỏ của mảng cỏ và nó vẫn còn yếu để đi đến một mảng cỏ mới, nó đã chết vì đói. Nếu bạn bè của nó không ăn hết cỏ thì nó đã sống.

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện ngụ ngôn song ngữ : Một người bạn ngốc nghếch thì tệ hơn cả kẻ thù

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh